Podmínky pronájmu 

Penzionu Renesance

Podmínky pronájmu nemovitosti „Penzionu Renesance“

Podmínky pronájmu nemovitosti "Penzionu Renesance"

Tyto podmínky upravují vzájemné vztahy mezi pronajímatelem výše uvedené nemovitosti a nájemcem (zákazníkem)

1. Úvodní ustanovení

Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká na základě písemné objednávky. Nájemce, který si pronájem objednal , odpovídá za smluvní závazky všech zúčastněných osob. Osoby mladší 18 let mohou pronajímanou nemovitost užívat pouze za doprovodu osoby starší 18 let. Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let.

2. Doba pronájmu

V hlavní sezoně ( 16.6. - 14.9 ) jsou pronájmy nejméně týdenní. Začátek pobytu je mezi 15 a 18 hodinou, v poslední den pronájmu do 10 hodin. Podle vytíženosti objektu lze dohodnout i jiné termíny a časy. O víkendech je pobyt vždy minimálně na dvě noci, příjezd v pátek dle dohody, odjezd v neděli do 16 hod.

3. Objednávka a úhrada pronájmu

Pronájem lze objednat e-mailem, písemně nebo osobně. V případě volného termínu zašle pronajímatel zájemci zálohovou fakturu ve výši 50% z celkové částky za pronájem, která je splatná do dvou pracovních dnů. Neuhrazení faktury v termínu splatnosti je považováno za projev nezájmu o pronájem a objekt může být nabídnut dalšímu zájemci. Doplatek bude uhrazen viz výše.

4. Cena pronájmu

Cena pronájmu je sjednána na základě uveřejněného ceníku, ve speciálních případech dle dohody. Je stanovena minimální cena za pronájem objektu, dále je cena stanovena podle počtu přihlášených osob. Počet osob je možné navýšit až na maximální kapacitu i po zaplacení zálohy , celková částka za pronájem musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před dnem zahájení pronájmu. Nenahlášené osoby nesmí v objektu přespávat. Pokud bude v objektu nebo na pozemku patřícímu k objektu ubytováno věší množství osob, než je přihlášeno, má pronajímatel nebo správce objektu právo okamžitě a bez náhrady pronájem ukončit. Cena neobsahuje pojištění a pojištění pro případ storna, náklady na dopravu, poplatek obecnímu úřadu z ubytovací kapacity, cenu za spotřebovanou energii nad 60 kWh/ den, čistící, úklidové a hygienické potřeby nad limit uvedený v ceníku.

5. Ubytovací pokyny

Začátek pronájmu objektu je obvykle v dohodnutý den mezi 15 a 18 hodinou. Domluvený čas je nutno dodržet, jinak nemůže pronajímatel garantovat řádné předání objektu a vstupují v platnost stornovací podmínky. Při předání seznámí pronajímatel zákazníka s objektem a jeho inventářem a předá klíče od objektu. Nájemce objektu je povinen dodřžovat domovní řád, který je vyvěšený v objektu. Jedná se zejména o dodržování nočního klidu "nerušení okolí hlukem v míře nepřiměřené místním poměrům", zamykání objektu při odchodu, šetření vodou a energiemi, dodržování pořádku a odklízení odpadků a řádné pečování o zapůjčený majetek. Nájemce opouští uklizený objekt v den ukončení pronájmu do 10 hodin. Pronajímatel nebo správce si překontroluje stav objektu, převezme zpět klíče.

6. Stornovací podmínky

Nájemce může objednávku zrušit pouze písemnou a naprosto jednoznačnou formou ( dopis, e-mail). Rozhodující je přitom okamžik přijetí storna pronajímatelem. Oznámení doručená ve všední den po pracovní době, tedy po 16. hodině a ve dny svátků a volna se považují za doručené až následující pracovní den. Pokud zákazník zruší závazně objednaný termín, je povinen uhradit stornovací poplatky:

31 a více dnů před nástupem 10% ceny z pobytu

15 až 30 dnů před nástupem 50 % z ceny pobytu

14 a méně dnů před nástupem 100% ceny z pobytu

Pronajímatel vystaví nájemci dobropis a vrátí odpovídající část již zapalcené ceny pobytu do 14 dní od přijetí storna.

V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, neplatí stornopoplatky.

Pronajímatel je oprávněn pronájem zrušit, jestliže dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem ( např. živelná pohroma, katastrofa, nenadálá událost, pro kterou není možné pobyt zajistit. V takovém případě vrátí pronajímatel nájemci již zaplacenou cenu pronájmu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.

7. Odpovědnost za škody

Nájemce a všechny zúčastněné osoby užívají objekt během pobytu na vlastní nebezpečí. Pronajímatel neodpovídá za úrazy, poškození a zničení majetku stejně jako škody způsobené přírodními katastrofami a násilím všeho druhu. Nájemce je plně odpovědný za škody na užívaném objektu, jeho zařízení a vybavení, způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Nájemce je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a nahradit pronajímateli (správci) nejpozději v den ukončení pronájmu. V případě škody většího rozsahu bude sepsán protokol ,ve kterém bude určen termín úhrady.

8. Reklamace

Nájemce má právo případné nedostatky a závady v objektu reklamovat u pronajímatele ( správce). Jedná se zejména o závady technických zařízení. Pronajímatel má povinnost bez zbytečného odkladu zjednat nápravu, jinak může nájemce uplatňovat nároky na slevu .O této skutečnosti je třeba učinit zápis nejpozději v okamžik předání objektu zpět pronajímateli ( správci). Pronajímatel neodpovídá za služby inzerované v nabídce, které poskytují jiné subjekty ( obchody, restaurace, sportovní vyžití atd.)

9. Závěrečná ujednání

Zákazník potvrzuje, že se seznámil se zněním Podmínek pronájmu, že jim rozumí, že s nimi v plném rozsahu souhlasí, a to stvrzuje svou objednávkou

.